La Closerie de Camensac

  • HPP04
  • Chanel

Xuất xứ: Pháp

Vùng: Haut - Medoc

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 13,5

Vùng: Haut - Medoc

Niên vụ: 2013

Nồng độ: 13,5

Sản phẩm cùng loại